Informace o vnitřním oznamovacím systému

Evidenční číslo:
N_01829
Typ nemovitosti:
Byt
Dispozice:
1+kk
Typ zakázky:
Prodej
Stav zakázky:
Aktivní
Lokalita:
Strakonice
Cena:
1 Kč
Informace o vnitřním oznamovacím systému Jako povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) máme povinnost řídit se vnitřním oznamovacím systémem. S účinností od 1.8.2023 informujeme: Povinná osoba se řídí vnitřním oznamovacím systémem podle zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen "ZOOO"). Oznamovací systém umožňuje podat oznámení zaměstnanci a fyzické osobě, která je pro povinnou osobu činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu Za činnost pro povinnou osobu je považováno a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, b) služba, c) samostatná výdělečná činnost, d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, g) správa svěřenského fondu, h) dobrovolnická činnost, i) odborná praxe, stáž, j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, k) ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. Příslušná osoba - přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, - navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení tak, aby nemohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele, - plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů, - postupuje při výkonu své činnosti nestranně, - zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon o ochraně oznamovatelů nestanoví jinak. Osoba určená k výkonu činnosti příslušné osoby : jméno, příjmení: Vladislav Kuncl pracovní zařazení: OSVČ telefon: 602409606 email: reality-kuncl@seznam.cz korespondenční adresa pro doručení oznámení: Dražejov 316, Strakonice 38601 Postup podání oznámení - oznámení lze podat ústně nebo písemně (v listinné podobě nebo elektronicky) Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Při ústním oznámení může příslušná osoba pořídit zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení, pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží. - oznámení lze podat anonymně Další možnosti podání oznámení Oznámení je možné taktéž podat Ministerstvu spravedlnosti ČR. Pokud se oznámení týká porušení spadající pod AML zákon, nelze oznámení podat Ministerstvu spravedlnosti, ale k oznámení je nutné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu. Protiprávní jednání Oznámení vždy obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu, b) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů c) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti: 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, 2. daně z příjmů právnických osob, 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 4. ochrany spotřebitele, 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 7. ochrany životního prostředí, 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
Plocha:
1 m2
Obytná plocha:
1 m2
Energetická náročnost budovy:
G - Mimořádně nehospodárná

Vyřizuje

Jméno: REALITY KUNCL
Telefon: 602409606
Email: reality-kuncl@seznam.cz